Serveis

Serveis

Les característiques de la nostra empresa ens permeten gaudir de la flexibilitat i dinamisme necessaris per aconseguir la màxima confiança dels nostres clients, realitzant el nostre treball amb el màxim nivell de qualitat.

Els serveis professionals que prestem s’executen sempre de manera molt personalitzada, ajustant-se als requeriments tècnics i circumstàncies específiques que concorren en cada encàrrec rebut.

Els nostres serveis professionals estan dedicats tant a empreses privades com a institucions i entitats públiques, gaudint tots ells d’un alt grau de reconeixement.

Podem diferenciar els nostres serveis professionals en quatre grans àrees: Auditoria, Consultoria, Fiscalitat i Suport a la gestió.


Àrea de Consultoria

Els serveis de Consultoria s’adapten totalment a les necessitats del client. La diversitat de professionals d’alt nivell en diversos àmbits d’actuació i l’experiència empresarial, ens permeten oferir un ampli ventall de consultoria dins de les nostres especialitats.

Consultoria Financera:

- Assessorament en l’acompliment de les obligacions mercantils i comptables.

- Elaboració de comptes anuals individuals i consolidats.

- Organització, assessorament i implantació de procediments administratius i/o comptables

- Desenvolupament de sistemes d’informació, de control i de gestió: pressupostos, costos, quadres de comandament.

- Plans de finançament i liquidesa, anàlisi i proposta, si cal, de reestructuració del deute.

- Reducció de costos, productivitat i eficiència

- Millora de processos d’operativa i control intern.

- Valoracions i negociació en l’adquisició o venda d’empreses.

- Disseny de projectes de fusió i escissió d’empreses.

- Liquidació i dissolució d’empreses.

Consultoria Estratègica

- Assessorament consells d’administració i alta direcció.

- Planificació estratègica i comercial.

- Plans de negoci, de viabilitat i d’expansió internacional.

- Recerca d’inversors locals i internacionals.

- Assessorament en la constitució d’empreses al Principat i a l’exterior.

Consultoria Urbanística

- Planificació estratègica i control econòmic i comptable de la gestió urbanística.

Àrea de Fiscalitat

Som els experts fiscals del Principat, assessorem amb rigor i busquem optimitzar la fiscalitat d’empreses i patrimonis familiars.

Serveis de Fiscalitat:

- Assessorament fiscal.

- Disseny de l’estructura jurídica–econòmica patrimonial òptima de patrimonis empresarials.

- Estudis d’optimització de la càrrega Tributària.

- Elaboració i presentació de declaracions Tributàries.

- Consolidats fiscals.

- Representacions davant l’administració Tributària.

- Disseny de la gestió econòmica fiscal de l’empresa.

- Formacions personalitzades en fiscalitat a personal de l’empresa.

Àrea de Suport a la Gestió

L’elevada experiència pràctica en l’execució de la gestió tant d’entitats públiques com privades, ens permet conèixer la realitat de les empreses i institucions i aplicar amb pragmatisme l’externalització de la gestió.

Entitats Públiques:

- Assessorament comptable i financer d’entitats públiques.

- Suport en l’elaboració del pressupost i projectes d’ordinacions tributàries.

- Control financer d’entitats filials, participades i subvencionades.

- Elaboració de memòria justificativa de taxes i preus públics.

- Organització i formulació de manuals de procediments.

- Implantacions de comptabilitat funcional.

- Inventaris de patrimoni o de béns d’entitats públiques.

- Fons de millora de l’eficiència i eficàcia de les finances públiques.

- Estudis financers, de costos i d’activitats dels serveis.

- Anàlisi de ruptura de l'equilibri financer de les concessionàries.

- Implantació de quadres de comandament.

Entitats Privades:

- Assessorament comptable i financer.

- Implantació comptabilitats pressupostàries o de costos.

- Externalització comptable.

- Organització i formulació de manuals de procediments.

- Control de filials, agencies, delegacions o comerços.

- Estudis de valoració actuarial.

- Implantació de quadres de comandament.

Àrea d’Auditoria

L’experiència dels professionals d’OCPS en aquesta àrea ens permet aportar un valor afegit als nostres clients que va més enllà de l’emissió d’una opinió sobre els estats financers de l’empresa.

En el procés d’auditoria, aportem als responsables de la gestió administrativa totes aquelles directrius i recomanacions que siguin necessàries per a millorar l’experiència i l’eficàcia de les tasques administratives.

Realitzem un diagnòstic per l’equip directiu sobre la seva posició i l’evolució econòmica i financera del negoci, alertem dels eventuals riscos de gestió i efectuem propostes per millorar la seguretat i rendibilitat.

Serveis d’auditoria :

- Auditoria de comptes anuals d’empreses individuals i grups consolidats.

- Auditoria financera, de compliment de legalitat i d’operativa d’entitats públiques.

- Auditoria d'aquisicions d'empreses ('Due Diligence')

- Revisions limitades de comptes.

- Realització de procediments acordats.

- Informes d’auditoria de l’I.S.I i l’I.P.I en règim de determinació directa.

- Pre-auditoria d’estats financers.

- Auditoria d’aplicació de subvencions.

- Revisió del compliment de clàusules contractuals.

Inversió estrangera

Integral Serveis 21 és una empresa orientada als inversors que volen invertir a Andorra. Us oferim un servei de tramitació integral que doni resposta a totes les seves necessitats, amb una gestió eficaç i de qualitat.
 

Assessoria
 

Oferim serveis de disseny i optimització de l'estructura societària per a la seva implantació al Principat així com la gestió administrativa, comptable i fiscal de l'empresa.


Creació d’empreses
 

Suport des de l'inici en la posada en marxa d'un negoci o en la creació d'una empresa.
 

Permisos de residència
 

Obtenir la residència passiva o no lucrativa és una gran oportunitat per establir-se de forma permanent a Andorra.
 

Per a més informació contacti amb l’empresa col·laboradora Integral Serveis, 21

Real Estate Andorra

PremierStone és una consultora orientada a preservar i optimitzar el valor del seu patrimoni immobiliari.

 

Anàlisi patrimonial i propostes d’actuació

 

 • Anàlisi, inventari i valoració quantitativa: valor patrimonial, fluixes recurrents de caixa, rendibilitat.
 • Valoració qualitativa.
 • Benchmarking, comparativa respecte a actius similars al país i a l’exterior.
 • Propostes de millora, optimització de rendibilitat, increment de valor, diversificació de riscos.

 

Gestió dels actius del patrimoni immobiliari

 

 • Administració de propietats.
 • Optimització d’ingressos: maximitzar l’ocupació, negociació de lloguers, cobraments, gestió de morositat.
 • Reporting de rendibilitat, facturació, comptabilitat.
 • Manteniment tècnic, reparacions, remodelacions.
 • Acompliment normatiu, permisos, llicències.

 

Projectes singulars

 

 • Promocions immobiliàries, permutes, recerca d’inversors en projectes concrets: hotels, grans superfícies, parcs diversos.
 • Estudi de mercat, anàlisi tècnic, econòmic, financer i comercial.
 • Elaboració i contractació del projecte per compte dels inversors.
 • Control d’execució d’obres. Control normatiu, econòmic, pressupostari, de qualitat i d’acompliment de terminis.
 • Gestió dels actius. Coordinació de la comercialització.

 

Planificació successòria per patrimonis familiars

 

 • Estructuració patrimonial per facilitar la successió i l’optimització tributària.

 

Per a més informació contacti amb l’empresa col·laboradora PremierStone